06-55144032 info@steefhelpt.nl
Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN  

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Steef Helpt, gevestigd te Almere en ingeschreven bij de KvK onder nummer 83243860.

Inleidende bepalingen

 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

1.2. Opdracht: de door opdrachtnemer en de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening. Hieronder vallen ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van de Opdracht;

1.3. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan of waaraan opdrachtnemer een aanbod deed;

1.4. Partij: Opdrachtnemer of de Opdrachtgever;

1.5. Partijen: Opdrachtnemer en de Opdrachtgever;

1.6. Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van of met Steef Helpt.

2.2. Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd.

2.3. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden of leveringsvoorwaarden van de Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.

 

De Opdracht

 1. Offertes en oriënterende communicatie

3.1. Alle oriënterende communicatie, aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij iets anders is afgesproken. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.2. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

3.3. Steef Helpt kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien de Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die Steef Helpt nodig heeft om een offerte te kunnen opstellen. Indien achteraf blijkt dat het aanbod of de offerte niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat doordat deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, heeft Steef Helpt het recht de opgegeven vergoeding en/of termijnen aan te passen.

 1. Totstandkoming van de Opdracht

4.1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de offerte of het aanbod schriftelijk wordt aanvaard of de Opdrachtgever de indruk heeft gewekt dat Steef Helpt kan beginnen met haar werkzaamheden.

 1. Uitvoering van de Opdracht

5.1. Steef Helpt zal de Opdracht altijd overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht.

5.2. Opdrachtgever zorgt dat hij op tijd alle informatie, documenten, materialen, mankracht, inloggegevens en faciliteiten aan Steef Helpt verstrekt en redelijkerwijze zijn medewerking verleent zodat Steef Helpt de Opdracht kan uitvoeren.

5.3. Indien Steef Helpt in het bedrijf van de Opdrachtgever of op een andere door Opdrachtgever aangewezen locatie werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht dient te verrichten, zal de Opdrachtgever kosteloos zorg dragen voor de benodigde faciliteiten en zorg dragen voor vergoeding van hieruit voortvloeiende reis- en eventuele andere kosten. 5.4. Steef Helpt mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever vereist is, en mag eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en Algemene Voorwaarden van derden mede namens de Opdrachtgever aanvaarden.

5.5. Steef Helpt zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

5.6. Indien de werkzaamheden van Steef Helpt leiden tot het ontstaan van een overeenkomst met een derde, zal deze overeenkomst altijd tussen de Opdrachtgever en de derde worden gesloten (en nimmer met Steef Helpt). Opdrachtgever vrijwaart Steef Helpt tegen aanspraken van derden in deze context.

5.7. Wanneer bepaalde werkzaamheden volgens afspraak goedgekeurd moeten worden door de Opdrachtgever, bepaalt Steef Helpt wat een redelijke termijn is waarbinnen de goedkeuring moet plaatsvinden, tenzij er onderling duidelijke afspraken zijn gemaakt.

5.8. Steef Helpt is niet gehouden beschikbaar te zijn buiten kantooruren of in het weekend, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

5.9. Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt Steef Helpt gebruik van e-mail, mobiele apparatuur en overige (elektronische) communicatiemiddelen. De Opdrachtgever accepteert de risico’s die verbonden zijn met deze wijzen van communiceren (bijvoorbeeld hacking).

5.10. Steef Helpt heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de overeenkomst.

 1. Uitvoeringstermijn

6.1. Indien Steef Helpt een termijn aangeeft waarbinnen de Opdracht of bepaalde werkzaamheden zullen plaatsvinden, is dit nooit een fatale termijn, tenzij expliciet iets anders is afgesproken.

 

Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie, betaling en incassokosten

7.1. Steef Helpt factureert aan het einde van iedere maand.

7.2. Steef Helpt hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

7.3. Steef Helpt stuurt de factuur via elektronische weg aan Opdrachtgever.

7.4. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.

7.5. Als de Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. Steef Helpt heeft het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Steef Helpt moet maken voor rekening van de Opdrachtgever.

 1. Vergoeding

8.1. De vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen uurtarief tussen Opdrachtgever en Steef Helpt.

8.2. De overeengekomen vergoeding is exclusief btw, exclusief reis-en verblijfkosten en exclusief eventuele overige kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de Opdracht. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf bekend gemaakt aan de Opdrachtgever.

8.3. Indien er een maximaal aantal uur per maand is afgesproken maar Steef Helpt extra uren moet maken welke niet meer binnen het afgesproken maximum vallen, zal dit zal altijd in overeenstemming met de Opdrachtgever gebeuren.

8.4. De uurtarieven van Steef Helpt worden jaarlijks verhoogd op basis van het prijsindexcijfer van het CBS voor de zakelijke dienstverlening. Steef Helpt heeft daarnaast het recht het uurtarief tussentijds en bij de jaarlijkse indexatie extra te verhogen indien zij dit redelijk vindt.

 1. Duur en opzegging

9.1. Bij opzegging tijdens lopende opdrachten geldt een opzegtermijn van 2 weken.

9.2. Opzegging moet door de Opdrachtgever schriftelijk worden gedaan.

 1. Opschorting

10.1. Als de Opdrachtgever niet zijn medewerking verleent, mag Steef Helpt de uitvoering van de Opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging volgens het gebruikelijke tarief van Steef Helpt in rekening brengen.

10.2. Steef Helpt kan de Opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren. Als Steef Helpt de Opdracht in fasen uitvoert, kan de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase worden opgeschort, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd of aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

10.3. Als de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, heeft Steef Helpt het recht haar werkzaamheden per direct op te schorten.

10.4. Opschorting onder dit artikel ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn (betalings)verplichtingen onder de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Ontbinding

11.1. Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk ontbinden, door middel van een schriftelijke verklaring, in de volgende gevallen: a) Indien de andere Partij failliet is of in surseance van betaling; b) Indien de andere Partij wordt ontbonden of geliquideerd; c) Indien de andere Partij onder curatele wordt gesteld of overlijdt; d) Indien de andere Partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

11.2. Steef Helpt is daarnaast bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.

11.3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Steef Helpt het recht om een vergoeding van de schade te vorderen. In alle andere gevallen zijn Partijen over en weer niet tot enige schadevergoeding gehouden.

11.4. Na ontbinding zijn alle vorderingen van Steef Helpt op de Opdrachtgever direct opeisbaar. Er vindt verder geen ongedaan making plaats van reeds betaalde facturen en reeds verrichtte prestaties.

 1. Overmacht

12.1. Steef Helpt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht worden ook werkstakingen, storingen en uitval van door Steef Helpt gebruikte (online) systemen en uitval door ziekte begrepen.

12.2. Overmacht schort de verplichtingen van Partijen op. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 1 maand, heeft elke Partij het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

12.3. Voorzover Steef Helpt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Steef Helpt het recht hiervoor een factuur te sturen. Wijziging

 1. Wijzigingen en meerwerk

13.1. Indien de Opdrachtgever de Opdracht wil wijzigen, heeft Steef Helpt het recht om de uitvoeringstermijn en de afgesproken vergoeding aan te passen.

13.2. Indien blijkt dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren tijdens de totstandkoming van de Opdracht, of de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen als bedoeld onder artikel 5.2 heeft voldaan, zal Steef Helpt dit meerwerk wat hieruit voortvloeit in rekening brengen volgens het gebruikelijke uurtarief en zal de uitvoeringstermijn worden aangepast.

 1. Klachten

14.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 3 kalenderdagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Steef Helpt.

14.2. Een klacht over de factuur dient de Opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van 14 werkdagen na de factuurdatum in te dienen bij Steef Helpt.

14.3. Een klacht over werkzaamheden die op een locatie worden uitgevoerd waar de Opdrachtgever aanwezig is, dient op de dag zelf te worden vermeld, zodat Steef Helpt waar mogelijk meteen kan reageren.

14.4. Steef Helpt zal binnen 14 kalenderdagen reageren op een klacht. Indien Steef Helpt de klacht gegrond acht, zal Steef Helpt proberen met een redelijke oplossing te komen.

14.5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen heeft geklaagd, wordt hij geacht de dienstverlening en / of de factuur volledig te hebben geaccepteerd.

14.6. Het uiten van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting.

 1. Verjaringstermijn

15.1. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Steef Helpt is 1 (één) jaar na uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.

 1. Eigendomsvoorbehoud

16.1. Alles dat Steef Helpt levert, blijft eigendom van Steef Helpt totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

16.2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Steef Helpt veilig te stellen.

16.3. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard.

 1. Aansprakelijkheid

17.1. Steef Helpt is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare directe schade. 17.2. Steef Helpt is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.

17.3. Steef Helpt is niet aansprakelijk voor typefouten, spellingsfouten, verschrijvingen et cetera, ongeacht of deze fouten aan haar of de door haar ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend.

17.4. Steef Helpt is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor Opdrachtgever of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever of zijn ondergeschikten, zoals -maar niet beperkt tot- door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens / materialen.

17.5. Steef Helpt is niet aansprakelijk voor gedragingen van in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (door of namens de Opdrachtgever) ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

17.6. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

17.7. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals door Steef Helpt geadviseerd.

17.8. Steef Helpt is nooit aansprakelijk voor schade, geleden door de Opdrachtgever, verband houdende met het (niet of onvolledig) functioneren van programmatuur, apparatuur en / of (internet)verbindingen van de Opdrachtgever.

17.9. Steef Helpt is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.

17.10. Onverminderd de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor Steef Helpt, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag op de (laatste) factuur.

17.11. De beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Steef Helpt.

 1. Vrijwaring

18.1. Opdrachtgever is gehouden om Steef Helpt te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de Opdracht, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Steef Helpt.

 1. Intellectueel eigendom

19.1. Alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de Opdracht komen toe aan Steef Helpt. Hieronder vallen ook alle door Steef Helpt verstrekte ontwerpen, documenten, plannen, templates, enzovoorts.

19.2. Om de overeengekomen diensten optimaal uit te kunnen voeren, verleent de Opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan Steef Helpt om door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, aan te passen, tentoon te spreiden, er afgeleide werken van te maken of te distribueren.

19.3. Opdrachtgever vrijwaart Steef Helpt voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

 1. Geheimhouding

20.1. Partijen, eventuele ondergeschikten van de Opdrachtgever en ingeschakelde derden, zullen geen vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden in het kader van de overeenkomst en na afloop hiervan, tenzij verstrekking van informatie redelijkerwijs nodig is om de Opdracht naar behoren uit te kunnen voeren of er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust op een der partijen. Voor het overige zullen partijen vertrouwelijke informatie enkel gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

20.2. Informatie geldt als vertrouwelijk indien de andere Partij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft of wanneer dit is medegedeeld door de andere Partij.

20.3. Bij het einde van de Opdracht zal Steef Helpt alle documenten en informatiedragers waarover zij in het kader van de uitvoering van de Opdracht de beschikking heeft gekregen, retourneren aan de Opdrachtgever zonder een kopie daarvan, in welke vorm dan ook, te behouden.

 

Overige bepalingen

 1. Nietigheid

21.1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 1. Overdracht

22.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de Opdracht aan een derde over te dragen, tenzij Steef Helpt hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

23.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Steef Helpt is Nederlands recht van toepassing.

23.2. Geschillen met betrekking tot de Opdracht dienen altijd onderling te worden opgelost. In het geval Partijen er samen niet uitkomen, is de rechtbank Amsterdam bevoegd.

23.3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden